Κατευθυντήριες Οδηγίες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες ή συστάσεις δημοσιεύονται από έγκυρους οργανισμούς και βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στο τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας.  Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει τεκμηριωμένες και χρήσιμες κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας. Σε κάθε όμως παιδί και έφηβο χρειάζεται εξατομικευμένη αξιολόγηση και παρέμβαση αντίστοιχα.

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο:

Basic Symptom Control in Paediatric Palliative Care, The Rainbows Children’s Hospice Guidelines, Edition 9.5, 2016.