Ερευνητικά Δεδομένα

Ερευνητικά Δεδομένα

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την παροχή της ανακουφιστικής φροντίδας στα παιδιά και τους εφήβους από την Ελλάδα και το Διεθνή χώρο:

WHPCA & WHO
GLOBAL ATLAS OF PALLIATIVE CARE, London, UK 2020  

 

Υπουργείο Υγείας
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Φεβρουάριος 2019

Mελέτη Σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα

Natalia Arias-Casais, Eduardo Garralda, John Y. Rhee, Liliana de Lima, Juan José Pons, David Clark, Jeroen Hasselaar, Julie Ling, Daniela Mosoiu, Carlos Centeno

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

Together for short lives (2018) Hidden Lives: tackling the social exclusion of families caring for a seriously ill child.

Knaul F. M., Farmer P. E., Krakauer E. L., De Lima L., Bhadelia A., Jiang Kwete, X., Arreola-Ornelas H., Gómez-Dantés O., Rodriguez N. M., Alleyne GAO., Connor S. R., Hunter D. J., Lohman D., Radbruch L., Del Rocío Sáenz Madrigal M., Atun R., Foley K. M., Frenk J., Jamison D. T., Rajagopal M. R. Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group (2017). Alleviating the access abyss in palliative careand pain relief-an imperative of universal health coverage: Τhe Lancet Commission

Connor S.R. &  Bermedo M.C.S. (2014) Global Atlas of Palliative Care at the End of Life . Worldwide Palliative Care Alliance

Palliative Care for Infants, Children and Young People – THE FACTS (2009). EAPC Taskforce for Palliative Care in Children.

Liben S., Papadatou D. & Wolfe J. (2008) Paediatric palliative care: challenges and emerging ideas. Lancet, 371: 852–64,

Μπουρή Μ. & Παπαδάτου Δ. (2006) Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα: Απόψεις Ελλήνων Παιδιάτρων.  Παιδιατρική, 69: 118-126

Μπουρή Μ. & Παπαδάτου Δ. (2006) Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα: Απόψεις Ελλήνων Παιδιάτρων.  Παιδιατρική, 69: 118-126