Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες ή συστάσεις δημοσιεύονται από έγκυρους οργανισμούς και βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στο τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας.  Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει τεκμηριωμένες και χρήσιμες κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας. Σε κάθε όμως παιδί και έφηβο χρειάζεται εξατομικευμένη αξιολόγηση και παρέμβαση αντίστοιχα.

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο:

Guidelines on the management of chronic pain in children, WHO, 2020

Basic Symptom Control in Paediatric Palliative Care, The Rainbows Children’s Hospice Guidelines, Edition 9.5, 2016.

Integrating palliative care and symptom relief into responses to humanitarian emergencies and crises: A WHO guide. WHO, 2018

Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics. A WHO guide for health care planners, implementers and managers. WHO, 2018